پروژه ها

کارهای ساختمانی و تاسیسات سایت 6 پارچین
کارخانه نساجی قبه
کارهای ساختمانی و بازسازی و تاسیسات
برج روزنامه همشهری
ساخت برج 12 طبقه با سطح زیربنایی8000 مترمربع در طول16 ماه
تکمیل سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی
تکمیل عملیات باقیمانده سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی
ترمینال جدید فرودگاه همدان
ترمینال جدید فرودگاه همدان
Preloader