شبکه گازرسانی سازمان مدیریت کشور

شبکه گازرسانی سازمان مدیریت کشور

این پروژه شامل دو قرارداد، یکی مبنی برای اجرای شبکه گازرسانی ساختمان سازمان  و قرارداد دوم الحاقیه  اجرای شبکه گازرسانی ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

شرح کلی پروژه
کارفرما:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مشاور:

شرکت توان تک

مدت قرارداد:

5 ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1379
تاریخ اتمام پروژه:1379

پروژه های مرتبط

Preloader