مرکز دپوی مواد خجیر

اين شركت مسئول تاسيسات بخشی از مراكز دپوی مواد ساخته شده خجير بود كه بدليل خطرناك بودن از اهميت بالايی برخوردار بوده است

شرح کلی پروژه
نوع پروژه:تاسیسات

پروژه های مرتبط

Preloader