کارخانه هپکو

کارخانه هپکو

این شرکت در سال 1365 بعنوان پیمانکار، مسئول اجرای تاسیسات برق و مکانیک و گاز بخشی از کارخانه هپکو شد که در زمان تعیین شده دهها هزارمتر  کابل، سیم، لوله ودیگر تجهیزات تاسیساتی را مصرف و وظایف خود را انجام و به بهره برداری رسانید.
این کارخانه در جوار کارخانه واگن پارس بود و به دلیل رضایت مسئولین محترم واگن پارس این پروژه را نیز مسئولین ذیربط به شرکت سومه واگذار نمودند.

شرح کلی پروژه
تاریخ شروع پروژه:1365

پروژه های مرتبط

Preloader