خوابگاه دانشگاه تهران

خوابگاه دانشگاه تهران

این شرکت در سال های 1363، 1364 نسبت به ساخت خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران اقدام و به موازات آن چند خوابگاه را نوسازی نمود.

شرح کلی پروژه
مکان پروژه ها:تهران
کارفرما:دانشگاه تهران
مشاور:

امور ساختمانها و تاسیسات دانشگاه تهران

مدت قرارداد:

4 ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1363
تاریخ اتمام پروژه:1364
نوع پروژه:خوابگاه - تاسیسات
کشور:ایران
خلاصه:

علی رغم جو دانشجویی و مشکلات خاص، سومه قبول کرد تا ضمن بهره برداری وظایف خود را نیز انجام دهد که بتواند این پروژه را به موقع انجام و تحویل نماید.

پروژه های مرتبط

Preloader