برج روزنامه همشهری

برج روزنامه همشهری

شرکت سومه به عنوان پیمانکار برای روزنامه همشهری برجی 12 طبقه با سطح زیربنایی8000 مترمربع رادر طول16 ماه با بهترین معماری و سازه ها اجرا نمود.
 

شرح کلی پروژه
کارفرما:روزنامه همشهری
کارفرما:روزنامه همشهری
مشاور:

کنگره هنر ایران

مدت قرارداد:

16 ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1376
نوع پروژه:ساختمانی
خلاصه:

در این برج تمامی جوشها Xray شده و توسط مشاور سانو تمامی کارهای بتونی آن آزمایش گردید و با بهترین کیفیت مصالح برج مذکور ظرف مدت 16 ماه در منطقه یک تهرن به بهره برداری رسید که توسط جناب آقای کرباسچی شهردار وقت تهران افتتاح و شرکت موردتقدیر قرار گرفت.

پروژه های مرتبط

Preloader