ترمینال جدید فرودگاه همدان

ترمینال جدید فرودگاه همدان

ترمینال جدید فرودگاه همدان

شرح کلی پروژه
کارفرما:شرکت فرودگاه های کشور
مشاور:

شرکت ایمن راه

مدت قرارداد:

18 ماه

مکان پروژه:همدان
تاریخ شروع پروژه:1383

پروژه های مرتبط

Preloader