سایت 6 پارچین

این شرکت به عنوان پیمانکار در کارهای سایت نظامی پارچین6 انتخاب و مدت7 سال درگیر پروژههای مختلفی در این سایت شد.
در این سایت بخش عمده ای از کارهای برقی که شامل هزاران پایه چراغ، تیرهای برق، صدها کیلومتر کابل محوطه، پستهای برق، موتورخانه های مرکزی وتاسیسات داخل ساختمانها شامل روشنایی، تابلوهای برف، شبکه آب،گاز، هوای فشرده و آب گرم، جمع اوری ودفع فاضلاب بود.

شرح کلی پروژه
کارفرما:مشاور طرح صنعت
مشاور:

 شرکت مشاور طرح صنعت 

مدت قرارداد:

24ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1370
نوع پروژه:تاسیسات
خلاصه:

این طرح نظامی که یکی از طرحهای محرمانه بود، جزو افتخارات شرکت سومه محسوب می شود که در آن هزاران متر مربع ورق، هزاران شاخه لوله، هزاران متر کابل، صدها تابلو برق و هزاران متر لوله فاضلاب و ... توسط این شرکت اجرا و به بهره برداری رسید و در انتها این شرکت تنها شرکتی بود که از حراست سازمان صنایع دفاع تشویق نامه دریافت نمود.

پروژه های مرتبط

Preloader