بازسازی مجموعه 5 سالن مجموعه ورزشگاه آزادی

بازسازی مجموعه 5 سالن مجموعه ورزشگاه آزادی

شرح کلی پروژه
کارفرما:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
سرمایه گذار:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مشاور:

مشاور ماهر و همکاران

مدت قرارداد:

9 ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1387
شهر:دماوند

پروژه های مرتبط

Preloader