مجموعه فرهنگی، ورزشی قوه قضائیه

مجموعه فرهنگی، ورزشی قوه قضائیه

شرح کلی پروژه
کارفرما:معاونت مالی و پشتیبانی قضائیه
مشاور:

شرکت شورا

مدت قرارداد:

24  ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1378

پروژه های مرتبط

Preloader