ارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج

ارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج

پارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج

این پروژه در حال احداث و شامل عملیات ابنیه، تاسیساتی و برقی به مساحت بالغ بر 25000مترمربع است که این ساختمان درواقع مکمل ساختمان مرکزی شهرداری کرج است.

ارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرجارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج
شرح کلی پروژه
کارفرما:شهرداری کرج
مشاور:

مهندسین مشاور نوی و شورا

مدت قرارداد:

دوسال

مکان پروژه:کرج
تاریخ افتتاح پروژه:1395
تاریخ شروع پروژه:1393
نوع پروژه:پارکینگ
خلاصه:

مشاور این پروژه مهندسین مشاور نوی بودند که قرارداد آن در اسفند 1393 بسته شده و 1395 بهره برداری رسید.
این پروژه شامل پارکینگ طبقاتی، درمانگاه، آمفی تئاتر، قسمتهای اداری و ... در 17 طبقه است که 6 طبقه آن در زیر زمین بنا گردیده است.

با توجه به تجربه طولانی این شرکت در اجرا، تغییراتی در نما و معماری داخلی پیشنهاد شد که مورد تایید قرار گرفت و پروژه در زمستان 95 تحویل کارفرمای محترم گردید.

پروژه های مرتبط

Preloader