پارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج

پارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج

پارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج

این پروژه  شامل عملیات ابنیه، تاسیساتی و برقی به مساحت بالغ بر 25000مترمربع است که این ساختمان درواقع مکمل ساختمان مرکزی شهرداری کرج است.

شرح کلی پروژه
کارفرما:شهرداری کرج
مشاور:

مهندسین مشاور نوی و شورا

مدت قرارداد:

دوسال

مکان پروژه:کرج
تاریخ افتتاح پروژه:1395
تاریخ شروع پروژه:1393
نوع پروژه:پارکینگ
خلاصه:

مشاور این پروژه مهندسین مشاور نوی بودند که قرارداد آن در اسفند 1393 بسته شده و 1395 بهره برداری رسید.
این پروژه شامل پارکینگ طبقاتی، درمانگاه، آمفی تئاتر، قسمتهای اداری و ... در 17 طبقه است که 6 طبقه آن در زیر زمین بنا گردیده است.

با توجه به تجربه طولانی این شرکت در اجرا، تغییراتی در نما و معماری داخلی پیشنهاد شد که مورد تایید قرار گرفت و پروژه در زمستان 95 تحویل کارفرمای محترم گردید.

پروژه های مرتبط

Preloader